Statut

Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Vademecum ustanowiona przez: Katarzynę Pułaską zwaną dalej fundatorem; aktem notarialnym pod numerem repertorium A nr 769/2013 sporządzonym w dniu 15.03. 2013r. przed notariuszem
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz w niniejszym statucie.
3. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
§ 2.
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3.
1. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.
2. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.
§ 4.
1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest Miasto Gdynia.
3. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej w kraju i za granicą.
5. W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.
§ 5.
1. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej

Cele i zasady działania fundacji

§ 6.
Celami fundacji są:
1. promocja i realizacja koncepcji kształcenia przez całe życie
2. upowszechnienie i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności
3. promocja i realizacja koncepcji dialogu i partnerstwa międzysektorowego, a w szczególności współpracy między nauką, biznesem, administracją publiczną i społeczeństwem
4. wspieranie rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych
5. promowanie innowacyjnych rozwiązań dla problemów kulturalnych, społecznych i gospodarczych
6. rozwijanie przedsiębiorczości
7. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
8. wspieranie tworzenia i rozwoju firm, stowarzyszeń i zrzeszeń jako integralnego składnika nowej rzeczywistości społecznej
9. przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
10. zapobieganie wykluczaniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji
11. wspieranie rozwoju obszarów wiejskich
12. budowanie i umacnianie społeczeństwa informacyjnego
13. integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
14. wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę oraz alternatywną edukację
15. aktywizacja społeczna i zawodowa grup i osób potrzebujących wsparcia w tym zakresie.
§ 7.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej, w tym prowadzenie różnego rodzaju placówek edukacyjnych
2. prowadzenie własnych programów edukacyjnych, informacyjnych, kampanii społecznych, kulturalno-oświatowych z zakresu obszarów działalności Fundacji
3. doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą lub zmieniających zakres swojego działania
4. organizowanie wystaw, wernisaży, pokazów, aukcji, spotkań autorskich, wykładów, odczytów, klubów dyskusyjnych (szczególnie dyskusyjnego klubu filmowego)
5. organizowanie turniei (w tym gier planszowych i RPG), pokazów, konkursów, festiwali, giełd, targów, spotkań, akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów oraz innych form rozwoju i przekazywania wiedzy
6. organizowanie warsztatów twórczych, w tym rozwoju osobistego, warsztatów literackich oraz warsztatów rękodzieła
7. utworzenie, prowadzenie i rozwój profesjonalnego  stanowiska umożliwiającego mieszkańcom stały dostęp do   posiadanych gier i informacji o nowościach pojawiających się na rynku
8. projekcję filmów
9. dystrybucja książek, książek audio, gier, zabawek, obrazów, rękodzieła, innych przez internet
10. fundowanie stypendiów, nagród, dotacji osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji
11. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w obszarach działalności Fundacji
12. prowadzenie działalności edukacyjnej, wydawniczej i reklamowej w zakresie głównych obszarów działalności fundacji
13. organizację i uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach międzynarodowych i lokalnych
14. przygotowanie i dystrybucję programów e – learningowych
15. budowanie i rozpowszechnianie gier edukacyjnych.
§ 8.
1. Dla osiągnięcia swych celów fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.
§ 9.
1. Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego oraz może prowadzić działalność gospodarczą
2. Dochód Fundacji w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.
§ 10.
1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
§11.
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1. PKD 85.59.B
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
2. PKD 59.14.Z
Działalność związana z projekcją filmów
3. PKD 47.91.Z
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
4. PKD 47.61.Z
Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
5. PKD 47.62.Z
Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
6. PKD 47.63.Z
Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
7. PKD 47.65.Z
Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
8. PKD 73.11.Z
Działalność agencji reklamowych
9. PKD 58.11.Z
Wydawanie książek
10. PKD 58.19.Z
Pozostała działalność wydawnicza
11. PKD 32.40.Z
Produkcja gier i zabawek
12. PKD 47.99.Z
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
13. PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
14. PKD 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
15. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Majątek, dochody i gospodarka finansowa fundacji

§ 12.
1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2200 PLN (dwa tysiące dwieście złotych) z czego 1000 zł (jeden tysiąc złotych) jest przeznaczony na działalność gospodarczą Fundacji oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania
2. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
3. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
4. Cały dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.
§ 13.
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn
2. dotacji i subwencji osób prawnych
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji
5. odsetek bankowych
6. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych
7. dywident i innych zysków z akcji i udziałów w spółkach
8. dochodów z działalności gospodarczej
§ 14.
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte do realizacji wszystkich zadań, o których mowa w § 10, chyba że ofiarodawcy postanowili inaczej.
§ 15.
Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
1. przekazywania lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,
2. udzielania pożyczek członkom, członkom organów w organizacji, pracownikom lub ich rodzicom,
3. dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji, organów organizacji, pracownicy a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób.
§ 16.
1. Majątek Fundacji może być przeznaczony wyłącznie na realizację jej celów statutowych, z zachowaniem restrykcji dotyczących organizacji pożytku publicznego, określonych w art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego.
§ 17.
1. O ile uchwała Zarządu fundacji nie określi inaczej, rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

Organy fundacji

§ 18.
Organami fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
§ 19.
1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do czterech osób powoływanych na czas nieokreślony.
2. Skład pierwszego Zarządu powoływany jest przez Fundatora.
3. Fundator wchodzi w skład pierwszego Zarządu.
4. Kolejne składy Zarządu powołuje odchodzący Zarząd bezwzględną większością głosów.
5. Poszczególni członkowie Zarządu mogą być odwołani w przypadku rażących zaniedbań, działania na szkodę Fundacji lub działania niezgodnego z celami statutu Fundacji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich pozostałych członków Zarządu.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) śmierci członka Zarządu.
d) Odwołania członka Zarządu z przyczyn wymienionych w par.20 pkt.5
§ 20.
Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Fundacji
1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
2. Realizacja celów statutowych,
3. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
4. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
5. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
6. Powoływanie i odwoływanie Pełnomocnika Zarządu
7. Podejmowanie decyzji o zmianie statutu,
8. Podejmowanie decyzji o połączeniu i likwidacji Fundacji
9. Zarząd co roku zobowiązany jest sporządzać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 21.
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
5. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Zarząd może powołać pełnomocnika do reprezentowania spraw Fundacji na zewnątrz.
§ 22.
Sposób Reprezentacji
1. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo każdy z członków Zarządu

Postanowienia końcowe

§ 23.
Zmiany w Statucie
1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów
§ 24.
Likwidacja Fundacji
1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów.
3. Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
4. Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz o celach zbliżonych do celów, dla realizacji których Fundacja została powołana.
§ 25.
1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała Fundatora nr 1/2013 Gdynia dnia 08.03.2
Na podstawie par. 24 statutu Fundacji Vademecum Zarząd Fundacji w osobach: Emilia Smentek i Katarzyna Pułaska podjął decyzję o wyborze do Zarządu Fundacji następujących osób:
1.Emilia Smentek
2.Katarzyna Pułaska
Fundator postanowił, że:
1. Prezesem Zarządu Fundacji będzie Emilia Smentek,
2. Wiceprezesem Zarządu Fundacji będzie Katarzyna Pułaska.